Varno in spodbudno učno okolje

Osnovna šola Matije Valjavca, z vsemi svojimi podružničnimi enotami in vrtci, se je v šolskem letu 2020/2021 vključila v projekt Varno in spodbudno učno okolje (VSUO). Namen projekta, ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, je vpeljava modela VSUO na ravni vzgojno izobraževalnega zavoda (VIZ). Tekom projekta bomo udeleženci poglobili zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva in vrtčevske skupine/razreda, na ravni skupine in posameznika); okrepili veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost otrok in zmanjšanje vedenjskih težav; se izpopolnili v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri otrocih; se seznanili z razlogi nezaželenega vedenja otrok, se urili v strategijah za preprečevanje le-tega, spoznali razliko med nasiljem in konflikti, osvojili veščine moderiranja skupinskih procesov ipd.

Končni cilj projekta je, da na ravni VIZ »ustvarimo« sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja. V ta namen smo v vrtčevskem in šolskem timu zavihali rokave in začeli s prenosom vsebin iz seminarjev tako na kolektiv strokovnih delavcev kot na vrtčevske ter šolske otroke. S strokovnimi delavci smo tako v okviru aktivov in videokonferenc imeli predstavitev vsebin projekta, izmenjali primere dobrih praks, poslušali predavanje o samouravnavanju čustev, se udeležili predavanja na temo sprostitvenih dejavnosti za predšolske otroke, izvedli različne dejavnosti; vaje čuječnosti, leteča preproga, igra skriti prijatelj, se preizkusili v nenasilni komunikaciji, ipd.  Ker pa se zavedamo, da VSUO na ravni VIZ ni moč »zgraditi« brez opolnomočenih posameznikov, predvsem naših »otrok«, smo vsebine prenesli tudi v naše igralnice in učilnice. V vrtcu smo (tudi že v preteklosti) implementirali najrazličnejše dejavnosti za krepitev čustvenega in socialnega opismenjevanja, samopodobe, sproščenega počutja, dobre oddelčne klime, dobrih medsebojnih odnosov in počutja, graditev varne navezanosti, uglašenega odnosa, prepoznavanje palete najrazličnejših občutij in čustev, usvajanje čustev in prepoznavanje čustvenih reakcij, samoregulacije in uravnavanje čustev. Kljub temu, da smo opravili že veliko dela, se zavedamo, da je vzpostavitev VSUO na ravni VIZ dolgotrajen proces, ki potrebuje čas, da »zaživi« najprej v glavah strokovnih delavcev, nato pri otrocih in nenazadnje tudi pri starših (v primarnih okoljih/družinah). Če želimo »vzpostaviti« varno in spodbudno okolje za celotno družbo, moramo začeti pri najmlajših. Kot VIZ lahko rečemo le, da bomo stremeli in delali na tem, da (p)ostanemo varno in spodbudno učno okolje tako za najmlajše (vrtčevske) kot za malo starejše osnovnošolske otroke.

besedilo in fotografije: Uroš Sinkovič, vzgojitelj

 

Dostopnost