Cene programov

Veljavne cene programov: Cena v €
Dnevni program  
Oddelek 1. starostnega obdobja 645,20 €
Oddelek 2. starostnega obdobja 436,84 €
Kombiniran oddelek, oddelek 3-4 let 497,29 €

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI MATIJE VALJAVCA PREDDVOR

Znižano plačilo vrtca

  • Višino plačila staršev določi pristojni Center za socialno delo v skladu s 24. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
  • Vlogo za znižano plačilo oskrbnine oddate v mesecu avgustu (oz. najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec) na pristojnem Centru za socialno delo, vendar ne prej kot 30 dni pred datumom vključitve. V primeru, da ste vlogo že oddali, ponovne vloge ni potrebno oddajati (pravica do subvencije se vam avtomatično podaljša, na dom boste prejeli zgolj novo odločbo CSD), vendar pa morate javiti vsako spremembo, ki se navezuje na osebne podatke ali dohodek in bi lahko bistveno vplivala na višino subvencije.
  • Na podlagi odjave odsotnosti otroka v eAsistentu do 8.00 ure, se zniža oskrbnina že prvi odsotni dan (odšteje se prehrana). Stroški živil za prehrano otrok znašajo 2,32 EUR na otroka na dan.
  • Zaradi bolezni otroka, se na podlagi zdravniškega potrdila zniža plačilo na 50% cene programa za strnjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj 7 dni. Zdravniško potrdilo pravočasno prinesite ali pošljite po pošti v računovodstvo zavoda (poloznice@os-preddvor.si).
  • Na podlagi rezervacije v času poletnih počitnic (enkrat letno, strnjeno najmanj 30 in največ 60 dni), plačate starši 40 % cene programa za čas odsotnosti otroka z vrtca.
    Starši otrok ste obvezani do plačila tudi v primeru, če prijavljenega otroka ne boste pripeljali v vrtec (razen v primeru bolezni, kar se dokazuje z zdravniškim potrdilom).
Dostopnost