Svetovalna služba

Svetovalno delo poteka v skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe, Letnim delovnim načrtom zavoda in po sklepu vodstva zavoda. Temeljni cilj svetovalne službe je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju skupnega cilja. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in oddelkom v vrtcu, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojnega dela v vrtcu in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin oz. vrtca kot celote.

Zgodnja obravnava

V predšolskem obdobju je zelo pomembno zgodnjo prepoznavanje otrokovih odstopanj v razvoju, ki ga prepoznate starši, strokovni delavci v vrtcu ali zdravniško osebje. Ob ugotovitvah odstopanj, je potrebna čimprejšnja vključitev v sistem zgodnje obravnave, katere namen je zagotavljanje hitre, učinkovite in ustrezne pomoči otroku in družini.

V okviru mreže zdravstvenih domov so vzpostavljeni Centri za zgodnjo obravnavo (ki delujejo v okviru Razvojnih ambulant), kamor jih napoti otrokov izbrani zdravnik – pediater.

Na podlagi diagnostičnih ocen zdravniškega osebja, se za otroka pripravi Zapisnik multidisciplinarnega tima (ZMT) ali Individualni načrt pomoči družini (INPD), ki sta osnovi za zagotavljanje optimalne pomoči otroku v vrtcu.

Prehod v šolo

Za učinkovito delo se svetovalna služba vrtca povezuje s svetovalno službo na osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, da se zagotavlja kontinuirano psihološko, socialno in/ali pedagoško pomoč otrokom.