Svetovalna služba

Svetovalno delo poteka v skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe, Letnim delovnim načrtom zavoda in po sklepu vodstva zavoda. Temeljni cilj svetovalne službe je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju skupnega cilja. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in oddelkom v vrtcu, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojnega dela v vrtcu in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin oz. vrtca kot celote.

Svetovalna delavka
Bojana Kvartuh, socialna pedagoginja
Tel.št.: 04 620 03 41
e-mail: bojana.kvartuh@os-preddvor.si 

Zgodnja obravnava

V predšolskem obdobju je zelo pomembno zgodnjo prepoznavanje otrokovih odstopanj v razvoju, ki ga prepoznate starši, strokovni delavci v vrtcu ali zdravniško osebje. Ob ugotovitvah odstopanj, je potrebna čimprejšnja vključitev v sistem zgodnje obravnave, katere namen je zagotavljanje hitre, učinkovite in ustrezne pomoči otroku in družini.

Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo
Bojana Kvartuh, socialna pedagoginja
Tel.št.: 04 620 03 41
e-mail: bojana.kvartuh@os-preddvor.si 

Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo
Nataša Udir, dipl.vzg.
Tel.št.:  
e-mail: natasa.udir@os-preddvor.si 

Dostopnost