Spoštovani starši!

Objavljamo prednostni vrstni red otrok, za katere ste starši oddali vlogo za vpis s 1. 9. 2023.

Prednostni vrstni red je oblikovan glede na enoto prve izbire. Starši boste v naslednjem tednu po pošti prejeli obvestilo, ali je otrok sprejet v vrtec ali se je uvrstil na čakalni seznam.

Dodatna pojasnila:

  • Komisija za sprejem otrok v vrtec je (30. 3. 2023) na podlagi zbranih točk določila prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec tako, da je razvrstila vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
  • Otroci s posebnimi potrebami (opp) in socialno ogroženi otroci (csd) imajo prednost pri sprejemu pred ostalimi otroki. Komisija odloči o sprejemu teh otrok brez točkovanja vloge.
  • Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku.
  • Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Kolikor vrtec ponudi staršem možnost vključitve njihovega otroka v enoto druge izbire, pa starši odklonijo sprejem otroka v ponujeno enoto, otrok ostane na čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oz. do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil čakalni seznam oblikovan.

PREDNOSTNI VRSTNI RED

Dostopnost