ZADNJE LETO V VRTCU…

 

VPIS V 1. RAZRED

Skladno z Zakonom o osnovni šoli morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Prejeli boste vabilo na vpis, kjer boste obveščeni o posebnostih letošnjega vpisa. Vpis bo potekal po vnaprej določenem časovnem razporedu, kar pomeni, da boste prejeli uro vpisa. Vpis bo vodila šolska svetovalna delavka, ga. Erna Meglič (erna.meglic@os-preddvor.si).

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Vstop v 1. razred osnovne šole je tako za otroke, kot tudi za starše velik korak, ki ga poleg veselja, pričakovanja in drugih prijetnih občutkov lahko spremljajo tudi negotovost in različni strahovi. Medtem ko se otroci običajno veselijo, da bodo postali prvošolčki, se nekaterim staršem porajajo vprašanja o pripravljenosti njihovega otroka za vstop v šolo.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe, individualnega načrta pomoči družini oz. zapisnika multidisciplinarnega tima za otroke s posebnimi potrebami, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop. Če odlog predlagate starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno (pripravljenost na šolo ugotavlja šolska komisija, pri čemer člani se opirajo na poročila zdravstvene službe in drugih strokovnih delavcev, npr. logopedov, specialnih pedagog, psihologov, ipd.).

Odlog šolanja je smiseln v primeru, ko tako starši kot strokovni delavci vrtca ugotavljajo, da otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, da bo v dodatnem letu v vrtcu še napredoval in pridobil manjkajoče veščine, ko gre za otroka s posebnimi potrebami, otroka priseljenca, kjer je ovira sporazumevanje v slovenskem jeziku in podobno.

Neupravičena odložitev pa ima lahko za otroka škodljive posledice npr. otrok bo v skupini razvojno mlajših prijateljev začel funkcionirati pod svojimi razvojnimi potrebami in zmožnostmi, da bi se prilagodil skupini in tako zadovoljil le potrebo po pripadnosti in zamudil spodbude za kognitivni, akademski, telesni in drugi učni napredek in razvoj.

 O odlogu se zato posvetujte z vzgojiteljico ali svetovalno delavko.

 

Starše otrok, ki boste zaprosili za odložitev šolanja ali o tem še razmišljate, prosimo, da to čim prej oziroma najkasneje do konca februarja sporočite svetovalni delavki Bojani Kvartuh na mail, da ohranimo mesto za vašega otroka v naslednjem šolskem letu.

 

Kljub načrtovanju odloga v šolo,

se morate starši udeležiti vpisa v 1. razred.

 

VPIS V OSNOVNO ŠOLO IZVEN DOMAČEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Starši imate pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem ima otrok stalno oz. začasno prebivališče. V drugo osnovno šolo lahko starši prepišete otroka, če ta šola s tem soglaša. Starši čim prej oz. najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis (februarja) vložite pri šoli, v katero želite prepisati otroka, vlogo za prepis.

 

 

Kontakt za pogovor in dodatne informacije:

Bojana Kvartuh, svetovalna delavka

mail: bojana.kvartuh@os-preddvor.si

tel.št.: 04 620 03 41

 

Dostopnost