Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pred vključitvijo v vrtec

Veljavna zakonodaja (20.člen Zakona o vrtcih, 51.a člen Zakona o nalezljivih boleznih in 4.a člen Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih) določa, da morajo starši otroka pred vključitvijo v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda izbrani pediater na predpisanem obrazcu. 

Vrtec zavrne kakršnokoli drugi potrdilo ali potrdilo zdravnika iz tujine.

Prav tako vrtec zavrne otroka, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR), pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. 

Če ima vrtec s starši že sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti, ki določa datum vključitve otroka v vrtec, je pogodba razvezana, če do datuma, navedenega v pogodbi, starši ne predložijo potrdila, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen.

Vrtec lahko vključi otroka, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja. Starši morajo najkasneje po preteku enega leta po vključitvi otroka v vrtec ponovno predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju. Če je iz potrdila razvidno, da otrok še vedno ni cepljen proti OMR ali če starši potrdila o zdravstvenem stanju otroka ne prinesejo, otrok ne more biti več vključen v vrtec.

Dokler starši otroka ne izpišejo iz vrtca, jim vrtec mesečno izstavi račun, zmanjšan za stroške neporabljenih živil, razen če ima občina sprejet sklep, s katerim staršem priznava dodatne ugodnosti.

Dostopnost