Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je objavil JAVNI RAZPIS, na katerem je bil naš vrtec izbran za

»PRVO ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«,

ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih.

Kandidat je z vrtcem sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

Pomočnik vzgojitelja – začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z vrtcem sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.

Ministrstvo bo za izvedbo projekta nakazalo sredstva na podlagi preverjenih zahtevkov za izplačilo, pripravljenimi v skladu z navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

1. 2. 2021

Dostopnost